Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května.
 • Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 
 • Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka MŠ. 
 • O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím SMS zpráv, oznámením  v Senožatských novinách nebo na webových stránkách
 • Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání                                                                   
 2. evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem
 3. vyjádření lékaře
 4. přihlášku ke stravování
 5. zmocnění k odvádění dítěte z MŠ pověřenou osobou
 6. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

 

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.