Mateřská škola Senožaty

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Senožaty, okres Pelhřimov Ivana Žáková jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a podle § 67, 68, 69 zákona č. 500/2004 Sb.,   správní   řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  projednal  žádosti zákonných zástupců  ze  dne 09.05.2018 a rozhodl podle § 34 odst. 3 školského zákona, že vyhovuje žádostem o přijetí  k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 u dětí s těmito registračními čísly:

1803        1808        1813

1804        1809        1814

1805        1810        1815

1806        1811

1807        1812

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitele mateřské školy.

Zákonní zástupci si mohou v MŠ vyzvednout jednotlivá rozhodnutí o přijetí od 16.05.2018.

V Senožatech 14.05.2018

Ivana Žáková, ředitelka MŠ Senožaty

 

 

 

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU

Poslední sběr starého papíru a hliníkových plechovek 

pro tento školní rok bude 

od 15.5. do 22.5.2018.

Papír noste řádně svázaný a plechovky vymyté.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Senožaty,

 okres Pelhřimov

Senožaty 263, 394 56 Senožaty

IČO: 75000075

 

Ředitelka   Ivana Žáková 

776 817 012

     Telefon do mateřské školy     

565 582 146

      Telefon do jídelny        

565 582 168

e-mail:    

ms.seno@tiscali.cz

 web.:     

ms-senozaty-cz.webnode.cz