Třída KRTCI - informace o třídě

 

 

 

Třídní učitelky:    Iva Mostová

                             Jana Buřilová

 

Počet dětí:      24 (9 děvčat a 15 chlapců)

 

Integrované děti:    v této třídě není vedeno žádné integrované dítě

 

Věkové složení :    4 - 6 let

 

Pravidla třídy:

- společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití, která si budeme stále opakovat a dbát na jejich dodržování

 

Vybavení třídy:

- naše třída je vybavena pěkným nábytkem s dostatečným úložným prostorem

- děti mají dostatek prostoru pro hry a jiné činnosti

- děti mohou k herním a pracovním činnostem využívat třídu a jídelnu

- v ZŠ máme upravenou jednu třídu jako tělocvičnu

- ve třídě jsou vytvořeny koutky - pokojíček, kuchyňka, kadeřnictví, knižní, obchod

- k výchovné činnosti můžeme využívat hifi věž, televizi, video, DVD přehrávač, elektronické varhany, magnetickou tabuli

- jídelnu děti využívají ke stolním hrám, k výtvarným a pracovním činnostem

- na odpolední odpočinek rozkládáme ve třídě lehátka - děti jsou vedeny k odpočinku a relaxaci nenásilnou formou (poslech pohádky, ukolébavky, relaxační hudby…)

 

Pitný režim, stravování:

- v jídelně je dětem k dispozici konvice s vodou nebo čajem

- děti si pití nalévají během dne dle potřeby do svých hrnečků

- svačit mohou děti individuálně mezi 8. a 9. hodinou ranní

- při obědě děti používají příbor, samy si použité talíře odnášejí

- do jídla děti nenutíme, ale vedeme je k výběru alespoň části jídla a ochutnání

 

Hodnocení dětí:

- každé dítě má svůj záznamový arch, kde je zaznamenáván jeho vývoj

- evaluace probíhá 2x za rok podle potřeby

- v průběhu dne budeme hodnotit děti slovně a povedeme je k tomu, aby se pokoušely ohodnotit samy sebe i své kamarády

- každé dítě má své portfólio (zásuvku se svou značkou v nábytkové stěně), kam si bude ukládat výtvarné práce, pracovní listy apod.

 

Spolupráce s rodiči:

- rodiče mohou jakýkoliv problém konzultovat s učitelkami nebo ředitelkou

- snažíme se o vstřícnou komunikaci, vzájemnou informovanost a otevřenost

- v šatně na nástěnkách budou informováni o dění v MŠ - probíhajících tématech, plánovaných akcích školy atd., budou zde vystavovány výtvarné práce dětí

- vítáme náměty a připomínky rodičů

- snažíme se o zapojení rodičů do výchovně vzdělávací práce - např. něco přinést na výchovnou činnost, ušít masku na besídku nebo karneval, pomoc při úklidu zahrady atd.

- nabídneme rodičům CD s fotografiemi za celý rok a DVD s vánoční besídkou

 

Spolupráce se ZŠ:

- budeme v ZŠ navštěvovat různá divadelní představení

- v ZŠ má naše školka upravenou jednu třídu jako tělocvičnu, kterou budeme pravidelně navštěvovat

- školáci se mohou přijít podívat na vánoční besídku do MŠ

- školka pravidelně navštěvuje akademii ZŠ

- předškoláci navštíví v pololetí 1. třídu

- žáci 9. ročníku zajišťují pro MŠ Mikulášskou besídku (kostýmy)

 

Spolupráce s DD:

- děti z DD nám předvedou nacvičené divadelní nebo taneční představení

- po domluvě s vychovatelkami navštívíme pokoje kamarádů

 

Spolupráce s obcí:

- každoročně připravujeme krátké vystoupení na vítání nových občánků

- dodáváme výrobky na různé výstavy (velikonoční, vánoční…)

- v rámci environmentální výchovy se budeme starat o úsek od autobusové zastávky k rybníku Kočičák, kde budeme sbírat a třídit odpadky